اعتماد به جوانان تنها راه پیشرفت

یا: آنچه از شهید زین الدین آموختم 1

اخیرا مصاحبه هایی از هم رزمان شهید زین الدین می خواندم. در یکی از مصاحبه ها یکی از هم رزمان شهید زین الدین گفته بود که به ذهنمان رسید که توپ های ضد هوایی را روی ماشین نصب کنیم و متحرک کنیم. به شهید زین الدین گفتیم؛ ایشان استقبال کرد، فقط گفت اول روی یک تویوتای از رده خارج امتحان کنید. ما رفتیم و چند توپ ضد هوایی را متحرک کردیم که در عملیات به درد خورد و بعد شهید زین الدین گفت این را توسعه بدهید و…

مصاحبه کننده می پرسد که آن زمان چند سالتان بود؟ مصاحبه شونده پاسخ می دهد که 18-19 سال!

ادامه‌ی خواندن